Baza normatywno-prawna

Ustawa Ukrainy "O samorządzie na Ukrainie"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Ustawa Ukrainy „O Państwowym programie prywatyzacji”

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4335-17

Ustawa Ukrainy "O dzierżawie majątku państwowego i komunalnego”

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2269-12

Ustawa Ukrainy "O prywatyzacji małych przedsiębiorstw państwowych (mała prywatyzacja)»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2171-12

Ustawa Ukrainy "O prywatyzacji własności państwowej"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2163-12

Ustawa Ukrainy “O wycenie mienia, praw majątkowych i działalności zawodowej w zakresie wyceny w Ukrainie" 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

Ustawa Ukrainy "O służbie samorządowej”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

Ustawa Ukrainy “W sprawie zapobiegania i zwalczania korupcji” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17

Ustawa Ukrainy "O usługach administracyjnych"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Ustawa Ukrainy w sprawie apelu obywateli

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Ustawa Ukrainy "O informacji" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Ustawa Ukrainy "O dostępie do informacji publicznej" 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Ustawa Ukrainy “O statusie deputowanych do rad lokalnych”

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/93-15

Ustawa Ukrainy „O ochronie dziedzictwa kulturowego”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

Ustawa Ukrainy "O liście obiektów dziedzictwa kulturowego, które nie mogą zostać sprywatyzowane"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/574-17

Zalecenie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy 02.04.2012 № 439, zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 14.05.2012 № 753/21066 w sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży obiektów małej prywatyzacji przez wykup, na aukcji (Łącznie za metodą obniżenia ceny, bez ogłoszenia ceny), przez konkurs na zasadzie licytacji"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0753-12

Zalecenie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy 02.04.2012 № 439, zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 14.05.2012 №753 / 21066 "Regulamin o Komisji Konkursowej do spraw sprzedaży majątku” (VI rozdział)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0753-12

Zalecenie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy 29.08.2011 № 1270 w sprawie zatwierdzenia regulaminu do spraw wyboru obiektów w zakresie oceny dzialalnosci.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1096-11

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy 10.08.1995 № 629 "O zatwierdzeniu metody oceny obiektów najmu, zasad wykupu najemcą srodków obrotowych (materialnych) i regulamin udzielania kredytów i papierów wartościowych dla najemcy”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/629-95-%D0%BF

Decyzja Rady Miasta Lwowa 07.12.2011 № 1100 w sprawie zatwierdzenia regulaminu o Wydziałie Mienia Komunalnego Rady Miasta Lwowa i jego struktura w nowej edycji"

http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/6DA8A9695608C596C22573B100425EBC?OpenDocument

Uchwała Rady miasta Lwowa 12.07.2012 № 1661 "O zatwierdzeniu programu prywatyzacji majątku komunalnego miasta Lwowa na 2012-2014 lata" (z przemianami)

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/B79647890BA2EC50C2257A4500276AE1?OpenDocument

Uchwała Rady miasta Lwowa 07.06.2007 № 897 "O uregulowaniu kwestii dzierżawy mienia społecznośći lokalnej Lwowa (ze zmianami i uzupełnieniami) 

http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/B4C36EEC4431D579C22572FA004A42C2?OpenDocument

Uchwała Rady miasta Lwowa 31.03.2011 № 304 w sprawie regulaminu Rady miasta Lwowa, 6 powołanie"

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/54D97DC3727113C4C2257872002D5D49?OpenDocument

Uchwała  Rady Miasta Lwowa 19.10.2012 № 714 "O zatwierdzeniu standardów usług administracyjnych, które nadaje Wydział Mienia Komunalnego Departamentu Polityki Ekonomicznej”

http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/D11C5C33471D1309C2257AA0002F1800?OpenDocument

Uchwała Rady Miasta Lwowa 30.12.2011 № 1096 "O zatwierdzeniu standardów usług administracyjnych, które nadaje Wydział Mienia Komunalnego Departamentu Polityki Ekonomicznej przez Biuro ds. Pozwoleń" (ze zmianami)

http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9DF03F7BA421FDB6C225797D002F1D6B?OpenDocument

Uchwała Rady miasta Lwowa 13.12.2001 №1359 "O uregulowaniu kwestii wyceny mienia społecznośći lokalnej Lwowa”

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam%5Cuhvaly.nsf/%28SearchForWeb%29/30941D73020685FEC2257D3B0034A624?OpenDocument

Uchwała Rady Miasta Lwowa 19.10.2006 № 219 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy organami wykonawczymi Rady Miasta Lwowa" (ze zmianami i uzupełnieniami) 

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/B1878E9C59383CC2C225721A0039BA57?OpenDocument

Decyzja Rady mista Lwowa 26.12.2006 № 1438 “ O regulaminie komitetu wykonawczego Rady miasta Lwowa"

http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/1882F1E44E063FC1C225726500567F58?OpenDocument