Usługa administracyjna - wynik spełnienia władczych uprawnień subiektem nadania usług administracyjnych zgodnie z zgłoszeniem osoby fizycznej albo prawnej w celu nabycia, zmiany lub uchylenie praw i / lub obowiązków tej osoby zgodnie z ustawą.

Subiekt zwrócenia - osoba fizyczna, osoba prawna, która korzysta z usług administracyjnych.

Subiekt nadania usługi administracyjnej - organ władzy wykonawczej, inny organ państwowy, organ władzy Republiki Autonomicznej Krymu, miejscowe samorządy, ich urzędnicy, osoby upoważnione na mocy odpowiednich przepisów prawa nadawać usługi administracyjne.

Subiekty zwrócenia mają prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o administracyjnych usługach i  ich procedurze nadania.

Przy nadaniu usług administracyjnych w wypadkach, przewidzianych prawem, pobiera się opłata

(opłata administracyjna).

Opłata za usługi administracyjne (opłata administracyjna) i procedura pobierania określona przepisami prawa, biorąc pod uwagę jej społeczne i gospodarcze znaczenie.

Opłata za usługi administracyjne (opłata administracyjna) wnosi się subiektem zwrócenia jednorazowo za cały kompleks działań i decyzji subiekta nadania usług administracyjnych, koniecznych dla otrzymania usługi administracyjnej.

Usługa musi być wykonana w terminie nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Subiekt nadania usług administracyjnych nadaje usługi administracyjne, a centrum usług administracyjnych zapewnia organizację takich usług przy minimalnej ilości wizyt osobą zgłaszającą.

Usługa administracyjna jest uważana za zrealizowaną z momentu otrzymania jej subiektem zwrócenia osobiście albo pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z zawiadomieniem o możliwości otrzymania takiej usługi na adres subiekta zwrócenia. W wypadkach, przewidzianych prawem odpowiedni dokument może być nadesłany pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych. Warto zaznaczyć, że termin dostawy korespondencji nie wlicza się do terminu nadania usługi administracyjnej.